องค์การบริหารส่วนตำบลเบญจขร อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว : www.benjakhon.go.th
 
 
 


กิจกรรมทำบุญสำนักงาน ประจำปี 2564


นายเอื้อน อดทน นายกองค์การบริหารส่วนตาบลเบญจขร นาทีม คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และพนักงานเจ้าหน้าที่ ร่วมทาบุญสานักงานเพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมและปลูกจิตสานัก ให้แก่ พนักงานเจ้าหน้าที่ในการตามขนบธรรมเนียมประเพณีไทย แต่โบราณ
ในวันศุกร์ ที่ 9 เมษายน 2564 ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตาบลเบญจขร