องค์การบริหารส่วนตำบลเบญจขร อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว : www.benjakhon.go.th
 
 
 


กิจกรรม ทาความสะอาด (Big Cleaning Day) ประจำปี 2564


นายเอื้อน อดทน นายกองค์การบริหารส่วนตาบลเบญจขร นาทีม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลเบญจขร กานัน/ผู้ใหญ่บ้านตาบลเบญจขร พนักงานเจ้าหน้าที่ และประชาชม ร่วมทากิจกรรม ทาความสะอาด (Big Cleaning Day)
ณ โรงเรียนมหาธิคุณวิทยา ตาบลเบญจขร อาเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว
ในวันที่จันทร์ ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 น.