องค์การบริหารส่วนตำบลเบญจขร อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว : www.benjakhon.go.th
 
 
 


กิจกรรมแสดงเจตจำนงค์สุจริตในการบริหารงาน และร่วมปฏิญาณตนแสดงเจาตนารมณ์ร่วมต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น (Zero Tolerance)


นายเอื้อน  อดทน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเบญจขร พร้อมด้วยข้าราชการ
พนักงานและลูกจ้าง ร่วมกิจกรรมแสดงเจตจำนงค์สุจริตในการบริหารงาน
และร่วมปฏิญาณตนแสดงเจาตนารมณ์ร่วมต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น (Zero Tolerance)
โดยพร้อมเพรียงกัน  ณ  องค์การบริหารส่วนตำบลเบญจขร