องค์การบริหารส่วนตำบลเบญจขร อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว : www.benjakhon.go.th
 
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายก อบต.
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
อำนาจหน้าที่
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนยุทธศาสตร์ฯ
การประเมินผลแผนพัฒนา
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนงานป้องกัน ฯ
แผนพัฒนาบุคลากร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
ข้อบัญญัติ
 
เรื่องงบฯ รายจ่ายประจำปี
เรื่องอื่น ๆ
รายงาน
 
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภา
รายงานผล LPA
รายงานผล ITA
งานการคลัง
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
รายงานการคลัง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลการจัดซื้อ - จัดจ้าง(สขร.1)
งานจัดเก็บรายได้
ประกาศกำหนดการยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีประจำปี 2559
งบแสดงฐานะทางการเงิน
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.7 บ้านเขาดินแดง
ประกาศเกี่ยวกับงานจัดเก็บรายได้
ประชาสัมพันธ์การชำระภาษ๊
ประชาสัมพันธ์รับจดทะเบียนพาณิชย์
ประกาศกำหนดการยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีประจำปี 2560
ประกาศราคากลาง
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2562
การขยายกำหนดเวลาการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564
การควบคุมภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
ศูนย์ สป.สช ตำบล
การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
การบริหารงานบุคคล
ประมวลจริยธรรม
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
สถิติการร้องเรียน
สถิติการให้บริการ
คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนยุทธศาสตร์ฯ
การประเมินผลแผนพัฒนา
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนงานป้องกัน ฯ
แผนพัฒนาบุคลากร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
ข้อบัญญัติ
 
เรื่องงบฯ รายจ่ายประจำปี
เรื่องอื่น ๆ
รายงาน
 
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภา
รายงานผล LPA
รายงานผล ITA
งานการคลัง
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
รายงานการคลัง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลการจัดซื้อ - จัดจ้าง(สขร.1)
งานจัดเก็บรายได้
ประกาศกำหนดการยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีประจำปี 2559
งบแสดงฐานะทางการเงิน
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.7 บ้านเขาดินแดง
ประกาศเกี่ยวกับงานจัดเก็บรายได้
ประชาสัมพันธ์การชำระภาษ๊
ประชาสัมพันธ์รับจดทะเบียนพาณิชย์
ประกาศกำหนดการยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีประจำปี 2560
ประกาศราคากลาง
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2562
การขยายกำหนดเวลาการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564
การควบคุมภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
ศูนย์ สป.สช ตำบล
การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
การบริหารงานบุคคล
ประมวลจริยธรรม
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
สถิติการร้องเรียน
สถิติการให้บริการ

สภาพทั่วไป
 

1. สภาพทั่วไป

1.1 ที่ตั้ง

            องค์การบริหารส่วนตำบลเบญจขร ตั้งอยู่หมู่ที่ 9  ถนนสายวัฒนา - คลองหาด  ตำบลเบญจขร   อำเภอคลองหาด  จังหวัดสระแก้ว ตั้งอยู่ห่างจากอำเภอคลองหาด 10 กิโลเมตร ห่างจากจังหวัดสระแก้ว 68 กิโลเมตร  มีเนื้อที่ประมาณ 27,540 ไร่ หรือประมาณ 44.06 ตารางกิโลเมตร โดยมีอาณาเขตติดต่อกับพื้นที่ใกล้เคียงดังนี้

ทิศเหนือ             ติดต่อ    ตำบลไทรทอง และตำบลไทรเดี่ยว  อำเภอคลองหาด

                        ทิศตะวันออก      ติดต่อ    ตำบลทับพริก                              อำเภออรัญประเทศ

                        ทิศตะวันตก        ติดต่อ    ตำบลซับมะกรูด                           อำเภอคลองหาด

                        ทิศใต้                 ติดต่อ    ตำบลคลองหาด                           อำเภอคลองหาด

          1.2  ภูมิประเทศ

            ตำบลเบญจขร มีสภาพพื้นที่เป็นที่ลอนคลื่นสูงๆต่ำๆ ลักษณะเป็นสูงเนินเขา  น้ำท่วมเป็นบางแห่ง ซึ่งเดิมพื้นที่ตำบลเบญจขรเป็นป่าดงดิบ  โดยสรุปสภาพพื้นที่ตำบลเบญจขร  แบ่งลักษณะพื้นที่ได้ 2 ลักษณะดังนี้

1. ลักษณะพื้นที่ดอน  จะใช้ปลูกพืชไร่และไม้ยืนต้น อยู่ทางทิศตะวันออกและทิศใต้ของตำบล  ลักษณะพื้นที่เป็นภูเขาต่ำและที่ดอน

2. ลักษณะพื้นที่ราบต่ำ  จะใช้ปลูกข้าว ไม้ผล อยู่ทางทิศตะวันออกของตำบล

    แผนที่แสดงขอบเขตการปกครองและสถานที่สำคัญในตำบลเบญจขร  โดยสังเขป


1.3 หมู่บ้าน

            องค์การบริหารส่วนตำบลเบญจขรมีจำนวนหมู่บ้านที่อยู่ภายในตำบลจำนวน 10 หมู่บ้าน ดังนี้

º หมู่ 1   บ้านน้ำคำ                                ºหมู่ 6   บ้านซับพลู       

ºหมู่ 2   บ้านห้วยไคร้เหนือ                      ºหมู่ 7   บ้านเขาดินแดง

ºหมู่ 3   บ้านเขาจานแก่น             ºหมู่ 8   บ้านซับพลูเหนือ

ºหมู่ 4   บ้านเบญจขร                             ºหมู่ 9   บ้านวังไหม

ºหมู่ 5   บ้านชุมทอง                               ºหมู่ 10 บ้านน้อยเจริญสุข

ตารางแสดงรายชื่อผู้ปกครองหมู่บ้านและผู้บริหาร, สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล