องค์การบริหารส่วนตำบลเบญจขร อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว : www.benjakhon.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายก อบต.
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
ส่วนการคลัง
ส่วนโยธา
ส่วนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาสามปี
แผนยุทธศาสตร์ฯ
การประเมินผลแผนพัฒนา
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนงานป้องกัน ฯ
แผนพัฒนาบุคลากร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
ข้อบัญญัติ
 
เรื่องงบฯ รายจ่ายประจำปี
เรื่องอื่น ๆ
รายงาน
 
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภา
งานการคลัง
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
รายงานการคลัง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลการจัดซื้อ - จัดจ้าง(สขร.1)
งานจัดเก็บรายได้
ประกาศกำหนดการยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีประจำปี 2559
งบแสดงฐานะทางการเงิน
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.7 บ้านเขาดินแดง
ประกาศเกี่ยวกับงานจัดเก็บรายได้
ประชาสัมพันธ์การชำระภาษ๊
ประชาสัมพันธ์รับจดทะเบียนพาณิชย์
ประกาศกำหนดการยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีประจำปี 2560
ประกาศราคากลาง
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2562
การควบคุมภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
ศูนย์ สป.สช ตำบล
การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
การบริหารงานบุคคล
ประมวลจริยธรรม

สภาพทางเศรษฐกิจ
 

สภาพทางเศรษฐกิจ

          ประชากรส่วนใหญ่ในตำบลเบญจขร  ประกอบเกษตรกรรมมากที่สุด โดยเฉพาะการปลูกอ้อย ซึ่งเป็นพืชที่ปลูกมากที่สุดในตำบล รองลงมาคือ มันสำปะหลัง มะละกอ ข้าวโพด และนอกเหนือจากอาชีพกรเกษตรคือ อาชีพรับจ้าง ค้าขาย และรับราชการ  แต่ในปัจจุบันได้มีการเริ่มขยายตัวทางอุตสาหกรรมบ้าง  โดยมีแหล่งรับซื้อพืชทางการเกษตร 1 แห่ง  และมีตลาดลานค้าชุมชน  2 แห่ง  (ตลาดนัดชุมบ้านน้ำคำ  ตลาดค้าชุมชนชุมทอง)  ทำให้ประชากรได้มีโอกาสประกอบอาชีพตามความต้องการของแต่ละบุคคล เช่น เกษตรกรรม การพาณิชย์และอื่น ๆ

 

หน่วยธุรกิจในเขต อบต.

          ปั๊มน้ำมัน                                      จำนวน            9        แห่ง

          ลานมันสำปะหลัง                             จำนวน            2        แห่ง

          ร้านขายของชำ/อุปกรณ์การเกษตร         จำนวน           18      แห่ง

          ร้านซ่อมรถ                                    จำนวน            8        แห่ง

          โรงสี (ขนาดเล็ก)                              จำนวน            4        แห่ง