องค์การบริหารส่วนตำบลเบญจขร อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว : www.benjakhon.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายก อบต.
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
ส่วนการคลัง
ส่วนโยธา
ส่วนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาสามปี
แผนยุทธศาสตร์ฯ
การประเมินผลแผนพัฒนา
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนงานป้องกัน ฯ
แผนพัฒนาบุคลากร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
ข้อบัญญัติ
 
เรื่องงบฯ รายจ่ายประจำปี
เรื่องอื่น ๆ
รายงาน
 
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภา
งานการคลัง
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
รายงานการคลัง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลการจัดซื้อ - จัดจ้าง(สขร.1)
งานจัดเก็บรายได้
ประกาศกำหนดการยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีประจำปี 2559
งบแสดงฐานะทางการเงิน
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.7 บ้านเขาดินแดง
ประกาศเกี่ยวกับงานจัดเก็บรายได้
ประชาสัมพันธ์การชำระภาษ๊
ประชาสัมพันธ์รับจดทะเบียนพาณิชย์
ประกาศกำหนดการยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีประจำปี 2560
ประกาศราคากลาง
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2562
การควบคุมภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
ศูนย์ สป.สช ตำบล
การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
การบริหารงานบุคคล
ประมวลจริยธรรม

ด้านการบริการพื้นฐาน
 

การบริการขั้นพื้นฐาน

          1. การคมนาคมและการจราจร

                    ตำบลเบญจขร มีการคมนาคมค่อนข้างสะดวก มีทางหลวงแผ่นดิน (ลาดยาง) ตัดผ่านตำบล 2 สาย มีถนนเชื่อมระหว่างหมู่บ้านและตำบล ซึ่งเป็นถนนลูกรังและลาดยาง แต่จะมีปัญหาบ้าง โดยเฉพาะช่วงฤดูฝน

ดังตารางที่ 1. นี้

ตารางที่ 1. สภาพถนนในตำบลเบญจขร

2. การใช้ไฟฟ้า

          ตำบลเบญจขร  มีไฟฟ้าเข้าครบทุกหมู่บ้าน คิดเป็นร้อยละ 95 ของครัวเรือนทั้งหมด ในส่วนของครัวเรือนที่ยังไม่มีไฟฟ้าเข้าถึง เนื่องจากอยู่ไกลจากเสาไฟฟ้าหลัก การแก้ปัญหาจึงต้องใช้ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์และตะเกียง  บางครัวเรือนใช้วิธีการลากสายไฟพ่วงจากเพื่อนบ้าน  ส่วนครัวเรือนที่ทีไฟฟ้าใช้พบปัญหาคือในช่วงฝนตกจะเกิดไฟฟ้าดับและไฟฟ้าไม่พอเกิดจากไฟฟ้าตก

3. การโทรคมนาคม

          - โทรศัพท์สาธารณะมีเกือบครบทุกหมู่บ้านในตำบล ขาดเพียงหมู่ที่ 7 ที่ยังไม่มีตู้โทรศัพท์สาธารณะ  แต่บางหมู่ที่มีตู้โทรศัพท์สาธารณะพบว่าสามารถใช้งานได้

          - โทรศัพท์พื้นฐานส่วนตัวตามบ้านพักจากองค์การโทรศัพท์ยังเข้าไม่ถึง  มีเพียงแค่ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเบญจขรที่มีโทรศัพท์พื้นฐานรองรับ

4. ระบบประปา

          ประปา/บ่อบาดาลสาธารณะตำบลเบญจขร  มีระบบประปาให้บริการประชาชนเกือบทุกหมู่บ้าน ยกเว้น 2 หมู่บ้านที่ไม่มีประปาหมู่บ้าน คือ หมู่ที่ 7,8

5. แหล่งน้ำธรรมชาติ

          แหล่งน้ำธรรมชาติในตำบลเบญจขร มีคลองสายหลัก 4 คลอง คือ คลองไผ่ คลองวังจิก คลองไคร้เล็กและคลองน้ำคำ ซึ่งเป็นคลองที่ใช้ในการเกษตรของตำบล รวมทั้งยังมีคลองย่อยๆอีก แต่ในปัจจุบันคลองส่วนใหญ่มีน้ำใช้ไม่เพียงพอในฤดูแล้ง ดังตารางที่ 5.

          6. แหล่งน้ำสาธารณะ

          แหล่งน้ำสาธารณะ ประกอบด้วยอ่างเก็บน้ำ 1 แห่ง ฝาย 9 แห่ง และสระน้ำสาธารณะ 4 แห่ง  เนื่องจากตำบลเบญจขรมีพื้นที่มากแต่แหล่งน้ำสาธารณะมีน้อย รวมทั้งเป็นแหล่งน้ำขนาดเล็กจึงไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน ดังตารางที่ 6.