องค์การบริหารส่วนตำบลเบญจขร อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว : www.benjakhon.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายก อบต.
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
อำนาจหน้าที่
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
 
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนยุทธศาสตร์ฯ
การประเมินผลแผนพัฒนา
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนงานป้องกัน ฯ
แผนพัฒนาบุคลากร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
ข้อบัญญัติ
 
เรื่องงบฯ รายจ่ายประจำปี
เรื่องอื่น ๆ
รายงาน
 
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภา
รายงานผล LPA
รายงานผล ITA
งานการคลัง
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
รายงานการคลัง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลการจัดซื้อ - จัดจ้าง(สขร.1)
งานจัดเก็บรายได้
ประกาศกำหนดการยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีประจำปี 2559
งบแสดงฐานะทางการเงิน
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.7 บ้านเขาดินแดง
ประกาศเกี่ยวกับงานจัดเก็บรายได้
ประชาสัมพันธ์การชำระภาษ๊
ประชาสัมพันธ์รับจดทะเบียนพาณิชย์
ประกาศกำหนดการยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีประจำปี 2560
ประกาศราคากลาง
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2562
การควบคุมภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
ศูนย์ สป.สช ตำบล
การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
การบริหารงานบุคคล
ประมวลจริยธรรม
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
สถิติการร้องเรียน
สถิติการให้บริการ

อำนาจหน้าที่
 

ภารกิจอํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

          การพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารเบญจขรเป็นการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการร่วมคิดร่วมทําเพื่อแก้ไขปัญหาร่วมกัน โดยส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน ในเขตพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลเบญจขร ให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นในทุกด้านการพัฒนาองค์การบริหารส่วนเบญจขรจะสมบูรณ์ได้จําเป็นต้องอาศัยความร่วมมือของชุมชนในพื้นที่ให้เกิดความตระหนักเพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาและความเข้าใจในแนวทางแก้ไขปัญหากันอย่างจริงจังนอกจากนี้องค์การบริหารส่วนตำบลเบญจขร ยังได้เน้นให้ คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาในทุกกลุ่มทุกวัยของประชากร เน้นการส่งเสริม และสนับสนุนให้การศึกษาแก่เด็กก่อนวัยเรียน และ พัฒนาเยาวชนให้พร้อมที่จะเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพ โดยยึดกรอบแนวทางในการจัดระเบียบการศึกษา ส่วนด้านพัฒนาอาชีพนั้น จะเน้นพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเองในท้องถิ่น และยังสนับสนุนการจัดตั้งศูนย์เศรษฐกิจชุมชนโดยการมีส่วนรวมของคนในชุมชน
           การวิเคราะห์ภารกิจ อํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและเทศบาลตําบล พ.ศ.2537 และตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และรวบรวมกฎหมายอื่นของเทศบาล โดยใช เทคนิค SWOT เข้ามาช่วย ทั้งนี้เพื่อให้ทราบว่าองค์การบริหารส่วนตำบล มีอํานาจหน้าที่ที่จะเข้าไปดําเนินการแก้ไขปัญหาในเขตพื้นที่ให้ตรงกับความต้องการของประชาชนได้อย่างไร โดยวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส ภัยคุกคาม ในการดําเนินการตาม ภารกิจตามหลัก SWOT องค์การบริหารส่วนตำบลเบญจขร กําหนดวิธีการดําเนินการตามภารกิจสอดคล้องกับแผนพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอําเภอ แผนพัฒนาตําบล นโยบายของรัฐบาล และ นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น ทั้งนี้สามารถวิเคราะห์ภารกิจให้ตรงกับสภาพปัญหา โดยสามารถกําหนดแบ่ง ภารกิจได้เป็น ด้าน ซึ่งภารกิจดังกล่าวถูกกําหนดอยู่ในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 (แก้ไขถึงฉบับที่ 13 พ.ศ. 2552) และตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒และที่แก้ไขเพิ่มเติมดังนี้
          5.1 ด้านโครงสร้างพื้นฐานมีภารกิจที่เกี่ยวข้องดังนี้
1)จัดให้มีและบํารุงทางบกและทางน้ำ(มาตรา50(2))
2)จัดให้มีน้ำสะอาดหรือการประปา(มาตรา51(1))
3)จัดใหมีและบํารุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น(มาตรา51(7))
4)จัดให้มีและบํารุงทางระบายน้ำ(มาตรา51(8))
5)ให้บริการด้านการสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่นๆ(มาตรา16(4))
6)ให้บริการด้านการสาธารณูปการ(มาตรา16(5))
7)ให้มีการผังเมือง(มาตรา16(25))

          5.2 ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิตมีภารกิจที่เกี่ยวข้องดังนี้ 
1)ป้องกันและระงับโรคติดต่อ(มาตรา50(4))
2)ให้ราษฎรได้รับการศึกษาอบรม(มาตรา50(6))
3)ส่งเสริมการพัฒนาสตรีเด็กเยาวชนผู้สูงอายุและผู้พิการ(มาตรา50(7)) 
4)ให้มีและบํารุงสถานที่ทําการพิทักษ์และรักษาคนเจ็บไข้(มาตรา51(6))
5)ให้มีการจัดการศึกษา(มาตรา16(9))
6) ให้การส่งเสริมด้านการสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และ ผู้ด้อยโอกาส (มาตรา16(10))  

7)ให้มีการปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย(มาตรา16(12))
8)จัดให้มีการส่งเสริมประชาธิปไตยความเสมอภาคและสิทธิเสรีภาพของประชาชน(มาตรา16(5))
9)ให้บริการด้านการสาธารณสุขการอนามัยครอบครัวและการรักษาพยาบาล(มาตรา16(19))

     5.3 ด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อยมีภารกิจที่เกี่ยวข้องดังนี้
1)รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน(มาตรา50(1))
2)ให้มีเครื่องใช้ในการดับเพลิง(มาตรา50(5))
3)จัดให้มีการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง(มาตรา16(17))
4)จัดให้มีการรักษาความปลอดภัยความเป็นระเบียบเรียบร้อยและการอนามัย โรงมหรสพ และสาธารณสถานอื่นๆ (มาตรา16(23))

5)การควบคุมอาคาร(มาตรา16(28))
6)ให้มีการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย(มาตรา16(29))
7)ให้มีการรักษาความสงบเรียบร้อยการส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน (มาตรา 16(30))

     5.4 ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชย์กรรมและการท่องเที่ยว มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้  
1)ให้มีโรงฆ่าสัตว์ (มาตรา51(2))
2)จัดให้มีและควบคุมตลาด(มาตรา51(3)และมาตรา16(3))
3)บํารุงและส่งเสริมการทํามาหากินของราษฎร(มาตรา51(5))
4)ให้มีการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง(มาตรา16(1))
5)จัดให้มีการส่งเสริมการฝึกและประกอบอาชีพ(มาตรา16(6))
6)จัดให้มีการพาณิชย์กรรมและการส่งเสริมการลงทุน(มาตรา16(7))
7)จัดให้มีการส่งเสริมการท่องเที่ยว(มาตรา16(8))
8)จัดให้มีและบํารุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ(มาตรา16(13))

      5.5 ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
1)ให้มีการรักษาความสะอาดของถนนหรือทางเดินและที่สาธารณะรวมทั้งการกําจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (มาตรา50(3))
2)ให้มีการกําจัดมูลฝอยสิ่งปฏิกูลและน้ำาเสีย(มาตรา16(18))
3)ให้มีการควบคุมการเลี้ยงสัตว์(มาตรา16(21))
4) ให้มีการจัดการ การบํารุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ที่ดินทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม (มาตรา16(24))
5)ให้มีดูแลรักษาที่สาธารณะ(มาตรา 16(27))
     5.6 ด้านการศาสนา ศิลปะวัฒนาธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
1) บํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น (มาตรา 50(8) และมาตรา16(11))
2)การส่งเสริมการกีฬาจารีตประเพณีและวัฒนาธรรมอันดีงามของท้องถิ่น(มาตรา17(18))

     5.7 ด้านการบริหารจัดการและการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีภารกิจที่เกี่ยวข้องดังนี้
1)ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการมีมาตรการป้องกัน(มาตรา16(16))
2)ส่งเสริมประชาธิปไตยความเสมอภาคและสิทธิเสรีภาพของประชาชน16(15))
3)ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น(มาตรา 16(16))

     ภารกิจทั้ง ด้านตามที่กฎหมายกําหนดได้ให้อํานาจเองค์การบริหารส่วนตำบลสามารถแก้ไขปัญหา โดยให้คํานึงถึงความต้องการของประชาชนในเขตพื้นที่ประกอบด้วย การดําเนินการขององค์การบริหารส่วนตำบลจะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอําเภอ แผนพัฒนาตําบล นโยบายของรัฐบาล และนโยบายของผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลเป็นสำคัญ
 

หมายเหตุ : มาตรา 50, 51 หมายถึง พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.2496 (แก้ไขถึงฉบับที่ 13 พ.ศ. 2552) มาตรา 16 หมายถึง พ.ร.บ.กําหนดแผนและขั้นตอนกระจายอํานาจให้ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542