วันที่
ชื่อเรื่อง
20  ต.ค. 2563
จ้างปรับปรุงศาลาประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านน้ำคำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.ย. 2563
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่่ 6 บ้านซับพลู ซอยหลังโรงเรียน สายบ้านนางพัชร ถาวรรัตน์ - บ้านนางดาว กิ่งอรุณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.ย. 2563
จ้างเหมาสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการจากองค์การบริหารส่วนตำบลเบญจขร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2563
จ้างเหมาซ่อมแซมอาคารสำนักงานและห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเบญจขร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2563
ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ไมโครโฟนห้องประชุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2563
จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ในการรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ย. 2563
จ้างเหมารถบัส ตามโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (แบบพิมพ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ย. 2563
ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องพ่นละอองฝอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ย. 2563
จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลโครงการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลเบญจขร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง