วันที่
ชื่อเรื่อง
8  เม.ย. 2563
ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องพ่นสารเคมีชนิดสะพานหลัง จำนวน ๓ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  เม.ย. 2563
จ้างโครงการขุดขยายหน้าฝาย หมู่ที่ 3 บ้านเขาจานแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  เม.ย. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (ตลับหมึกแท้ SP230H) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  เม.ย. 2563
จ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  มี.ค. 2563
จ้างจ้างเหมาเพื่อปฏิบัติงานช่วยเหลืองานธุรการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  มี.ค. 2563
จ้างจ้างเหมาเพื่อปฏิบัติงานด้านจัดเก็บรายได้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  เม.ย. 2563
ซื้อวัสดุต่าง ๆ ที่ใช้มนการอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการในการควบคุมโรคติดต่อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  เม.ย. 2563
ซื้อเวชภัณฑ์ แอลกอฮอล์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  เม.ย. 2563
ซื้อวัสดุที่ใช้ในการป้องกันควบคุมโรคติดต่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  มี.ค. 2563
จ้างจ้างเหมาเพื่อปฏิบัติงานด้านช่วยเหลืองานพัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง