วันที่
ชื่อเรื่อง
15  พ.ย. 2562
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยลาดยางทับผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต เส้นบ้านชุมทอง-หนองคาย หมู่ที่ 5 บ้านชุมทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  พ.ย. 2562
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ย. 2562
ซื้อวัสดุอาหารเสริม(นม) 2 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเบญจขร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ย. 2562
ค่าจัดซื้อวัสดุอาหารเสริม (นม) 3 โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
30  ต.ค. 2562
จ้างประกอบอาหารกลางวันประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน้ำคำ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ต.ค. 2562
จ้างประกอบอาหารกลางวันประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านชุมทอง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ต.ค. 2562
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านชุมทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ย. 2562
จ้างก่อสร้างฝายชะลอน้ำกึ่งถาวรดาดด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก คลองไผ่(จุดที่ ๒) หมู่ที่ ๓ บ้านเขาจานแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ย. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ำกึ่งถาวรดาดด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก คลองไผ่ หมู่ที่ 5 บ้านชุมทอง สันฝายกว้าง 2.50 เมตร ยาว 15.00 เมตร สูง 1.50 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ย. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ำกึ่งถาวรดาดด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก คลองไผ่ หมู่ที่ 5 บ้านชุมทอง สันฝายกว้าง 2.50 เมตร ยาว 12.00 เมตร สูง 1.50 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง