วันที่
ชื่อเรื่อง
20  ม.ค. 2563
จ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านหอถังสูง ความจุขนาด ๒๐ ลูกบาศก์เมตร (ถังแชมเปญ) หมู่ที่ ๓ บ้านเขาจานแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ม.ค. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ม.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน้ำคำ (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ม.ค. 2563
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านชุมทอง (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ม.ค. 2563
จ้างตรวจสภาพและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กค 5965 สระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ม.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านชุมทอง (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ม.ค. 2563
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ม.ค. 2563
จ้างจัดสถานที่ โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ม.ค. 2563
จ้างเหมาเช่าเต้นท์พร้อมติดตั้ง (โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ม.ค. 2563
ซื้อค่าจัดซื้อของรางวัลสำหรับเด็กและเยาวชนที่ร่วมกิจกรรมต่างๆ ตามโครงการวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง