วันที่
ชื่อเรื่อง
14  ม.ค. 2565
จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ ทะเบียน 80-9257 สระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ม.ค. 2565
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ม.ค. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ม.ค. 2565
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 5 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ม.ค. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ม.ค. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ม.ค. 2565
ซื้ออาหารเสริม (นม) 2 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเล็กฯ ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564 (ระหว่าง 4 มกราคม 2565 - 31 มีนาคม 2565) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ม.ค. 2565
ซื้ออาหารเสริม (นม) 3 โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564 (ระหว่าง 4 มกราคม 2565 - 31 มีนาคม 2565) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ม.ค. 2565
วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ
24  ธ.ค. 2564
จ้างเหมาวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 8 ซอยป่ายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง