วันที่
ชื่อเรื่อง
9  ก.ค. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒ รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน น้ำดื่มสะอาด จำนวน ๕๖ ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ค. 2563
ซื้อวัสดุนำนักงาน จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ค. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ค. 2563
จ้างประกอบอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านชุมทอง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 - วันที่ 7 สิงหาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ค. 2563
จ้างประกอบอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน้ำคำ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 - วันที่ 7 สิงหาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ค. 2563
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง แบตเตอรี่เครื่องปั่นไฟ 3K จำนวน 1 ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ค. 2563
จ้างเหมาจัดทำตรายาง จำนวน 3 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน หมึกเครื่งถ่ายเอกสาร Samsung CLX-๙๒๑๐ HD จำนวน ๘ ตลับ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มิ.ย. 2563
ซื้อวัสดุอาหารเสริม(นม) 2 ศูนย์พัพฒนาเด็กเล็ก ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง