องค์การบริหารส่วนตำบลเบญจขร อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว : www.benjakhon.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายก อบต.
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
ส่วนการคลัง
ส่วนโยธา
ส่วนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาสามปี
แผนยุทธศาสตร์ฯ
การประเมินผลแผนพัฒนา
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนงานป้องกัน ฯ
แผนพัฒนาบุคลากร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
ข้อบัญญัติ
 
เรื่องงบฯ รายจ่ายประจำปี
เรื่องอื่น ๆ
รายงาน
 
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภา
งานการคลัง
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
รายงานการคลัง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลการจัดซื้อ - จัดจ้าง(สขร.1)
งานจัดเก็บรายได้
ประกาศกำหนดการยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีประจำปี 2559
งบแสดงฐานะทางการเงิน
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.7 บ้านเขาดินแดง
ประกาศเกี่ยวกับงานจัดเก็บรายได้
ประชาสัมพันธ์การชำระภาษ๊
ประชาสัมพันธ์รับจดทะเบียนพาณิชย์
ประกาศกำหนดการยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีประจำปี 2560
ประกาศราคากลาง
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2562
การควบคุมภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
ศูนย์ สป.สช ตำบล
การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
การบริหารงานบุคคล
ประมวลจริยธรรม

ประวัติความเป็นมา
 
ประวัติตำบลเบญจขร

                   ตำบลเบญจขร  เดิมเป็นหมู่บ้านอยู่ในเขตตำบลซับมะกรูด  อำเภอคลองหาด  จังหวัดปราจีนบุรี  ตำบลซับมะกรูดเป็นตำบลที่พื้นที่กว้างขวางมาก  ประกอบด้วยหมู่บ้านที่มีพื้นที่ติดกับชายแดนประเทศกัมพูชา  ซึ่งประเทศกัมพูชาขณะนั้นมีปัญหาการสู้รบภายในประเทศ  และทำให้มีผลกระทบกับหมู่บ้านที่ใกล้ชายแดน  ดังนั้นอำเภอคลองหาดและจังหวัดปราจีนบุรี จึงได้พิจารณาเห็นควรให้มีการแยกและจัดตั้งตำบลขึ้นใหม่  โดยนำเอาชื่อหมู่บ้านเบญจขรซึ่งเป็นหมู่บ้านที่อยู่กึ่งกลางของหมู่บ้านต่างๆ  ที่แยกออกมาจัดตั้งเป็นตำบลขึ้นใหม่  รวม  7  หมู่บ้าน  กระทรวงมหาดไทยได้ประกาศเป็นตำบลเบญจขรขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2531  โดยใช้ชื่อหมู่บ้านเบญจขร เป็นชื่อตำบล  โดยมี  นายบุญเลิศ   ปลื้มมะลัง  เป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 (บ้านน้ำคำ) และได้รับเลือกเป็นกำนันประจำตำบลเบญจขรคนแรก  ปัจจุบันตำบลเบญจขรได้มีจำนวนหมู่บ้านทั้งสิ้น 10 หมู่บ้าน

                   ภายหลังองค์การบริหารส่วนตำบลเบญจขร   ได้จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 23  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  2540 ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537  มีฐานะเป็นนิติบุคคลและเป็นราชการส่วนท้องถิ่น  ประกอบด้วยสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

 

ตราสัญลักษณ์ขององค์การบริหารส่วนตำบลเบญจขร

                   ตำบลเบญจขรเกิดจากการนำเอาชื่อหมู่บ้านเบญจขรซึ่งเป็นหมู่บ้านที่อยู่กึ่งกลางของหมู่บ้านต่างๆ ที่แยกออกมาจัดตั้งเป็นตำบลขึ้นใหม่  เดิมเป็นหมู่บ้านอยู่ในเขตตำบลซับมะกรูด  อำเภอคลองหาด  จังหวัดปราจีนบุรี 

ตราสัญลักษณ์องค์การบริหารส่วนตำบลเบญจขร ประกอบด้วย

                   1. ภูเขา 5 ลูก อันประกอบด้วย เขาจานแก่น,เขาเบญจขร,เขาดินแดง,เข้าน้อยและเขาดอยตาปานหมายความว่า ในพื้นที่ตำบลเบญจขรเกิดจากการรวมตัวของกลุ่มคนหลายเชื้อชาติ ซึ่งที่มาจากหลายๆแห่ง มาตั้งรกรากถิ่นฐานทำกินในพื้นที่ เช่น ไทย-ญ้อ ,ไทย-ส่วย เป็นต้น และอยู่กันอย่างแน่นเฟ้น มีน้ำใจ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกัน ส่วน สีเขียว หมายถึง การเป็นพื้นที่ทำการเกษตรที่สมบูรณ์ทั้งพืชไร่และพืชสวน ดังคำขวัญประจำองค์การบริหารส่วนตำบลเบญจขรที่ว่า ถิ่นดินดำทำเกษตรกรรม เขตนาข้าวพันธุ์ดี กล้วยไม้หลากสีบ้านซับพลูเหนือ

                   2. ดวงอาทิตย์ หมายถึง ความเจริญรุ่งเรือง ซึ่งกำลังขึ้นมาทางด้านหลังของภูเขาและ มีรัศมีเปล่งประกาย หมายความว่า การมีความสามัคคี การร่วมมือร่วมใจกันจะนำพาความเจริญรุ่งเรืองมาสู่ทุกพื้นที่ ดังแสงของพระอาทิตย์ที่ส่องสว่างทั่วถึงทุกแห่ง