องค์การบริหารส่วนตำบลเบญจขร อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว : www.benjakhon.go.th
 
 
คู่มือประชาชน
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การจัดทำคู่มือประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวก ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 พ.ศ.2562 [ 26 พ.ย. 2562 ]28
2 การขอใบรับรองการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 32 (ฉบับแก้ไข) [ 26 พ.ย. 2562 ]28
3 การขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงาน (ฉบับแก้ไข) [ 26 พ.ย. 2562 ]30
4 การขอยืมพัสดุ/ครุภัณฑ์ สำนักงาน (ฉบับแก้ไข) [ 26 พ.ย. 2562 ]30
5 การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ (ฉบับแก้ไข) [ 26 พ.ย. 2562 ]28
6 การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ (ฉบับแก้ไข) [ 26 พ.ย. 2562 ]29
7 การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา (ฉบับแก้ไข) [ 26 พ.ย. 2562 ]28
8 การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา (ฉบับแก้ไข) [ 26 พ.ย. 2562 ]28
9 การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา 39 ทวิ (ฉบับแก้ไข) [ 26 พ.ย. 2562 ]28
10 การแจ้งขุดดิน (ฉบับแก้ไข) [ 26 พ.ย. 2562 ]30
 
หน้า 1|2|3|4