องค์การบริหารส่วนตำบลเบญจขร อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว : www.benjakhon.go.th
 
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน แรก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 29 มิ.ย. 2564 ]26
2 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 12เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 2 เม.ย. 2564 ]28
3 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2562 [ 3 ม.ค. 2563 ]31
4 รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2562 รอบ 6 เดือน [ 3 ต.ค. 2562 ]157
5 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง [ 6 มิ.ย. 2562 ]29
6 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริต [ 3 มิ.ย. 2562 ]30
7 แผนส่งเสริมสร้างวินัยคุณธรรมจริยธรรมและป้องกันการทุจริต ประจำปี 2562 [ 6 ก.พ. 2562 ]27
8 มาตรการป้องกันการรับสินบน [ 3 ม.ค. 2562 ]29
9 มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม [ 3 ม.ค. 2562 ]28
10 ประกาศเรื่อง หลักเกณฑ์ มาตรการและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน กรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิขอบของเจ้าหน้าที่ ขององค์การบริหารส่วนตาบลเบญจขร [ 1 ต.ค. 2561 ]34
 
หน้า 1|2