องค์การบริหารส่วนตำบลเบญจขร อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว : www.benjakhon.go.th
 
 
คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนการทุจริต [ 2 ก.ย. 2563 ]29
2 คู่มือปฏิบัติงานด้านการเงิน และบัญชี [ 2 ก.ย. 2563 ]27
3 คู่มือปฏิบัติงาน ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 [ 2 ก.ย. 2563 ]28
4 คู่มือปฏิบัติงานธุรการ และงานสารบรรณ [ 2 ก.ย. 2563 ]27
5 คู่มือปฏิบัติงานพัสดุ [ 2 ก.ย. 2563 ]27
6 คู่มือปฏิบัติงานการลงทะเบียนและยื่นคาขอรับเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอาย การลงทะเบียนและยื่นคาขอรับเบี้ยความ พิการ การยื่นคาร้องเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วย เอดส์ [ 2 ก.ย. 2563 ]27
7 คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์ [ 2 ก.ย. 2563 ]26
8 คู่มือปฏิบัติงานด้านงานป้องกันและบรรเทาสารธารณภัย [ 2 ก.ย. 2563 ]25