องค์การบริหารส่วนตำบลเบญจขร อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว : www.benjakhon.go.th
 
 
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ วิธีการบริหารและการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล พ.ศ. 2563 [ 17 ธ.ค. 2563 ]27
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเบญจขร เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล [ 8 ต.ค. 2563 ]29
3 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเบญจขร เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 7 ต.ค. 2563 ]27
4 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเบญจขร. เรื่อง หลักเกณฑ์การสร้างขวัญ กำลังใจ และการลงโทษแก่พนักงานในสังกัดขององค์การบริหารส่วนตำบลเบญจขร [ 7 ต.ค. 2563 ]26
5 ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น [ 10 ก.ย. 2563 ]25
6 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเบญจขร.เรื่องประชาสัมพันธ์ รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น [ 5 ส.ค. 2563 ]28
7 ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับวิธีการประเมินการประปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล (ฉบับที่2) พ.ศ. 2563 [ 24 มิ.ย. 2563 ]25
8 ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับวินัย และการดำเนินการทางวินัย (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ.2563 [ 20 ก.พ. 2563 ]29
9 ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการพนักงานส่วนท้องถิ่น เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับคัดเลือกเพื่อเลือกและแต่งตั้งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นตำแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาการให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่ีสูงขึ้น พ.ศ.2561 [ 3 ต.ค. 2562 ]26
10 ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือย (ฉบับที่ 7)พ.ศ. 2562 [ 30 พ.ค. 2562 ]25
 
หน้า 1|2