วันที่
ชื่อเรื่อง
29  พ.ย. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้าง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน้ำคำ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ย. 2565
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเบญจขร จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ย. 2565
จ้างเหมาติดตั้งกระจกและฟิล์มรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กค5965 สระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ย. 2565
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ย. 2565
ซื้อวัสดุอาหารเสริม (นม) 3 โรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ย. 2565
จ้างประกอบอาหารกลางวันให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านชุมทอง ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 - 31 มกราคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ย. 2565
จ้างประกอบอาหารกลางวันให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน้ำคำ ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 - 31 มกราคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ต.ค. 2565
จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กค 5965 สระแก้ว จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ต.ค. 2565
จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังหมู่ที่ 7 - หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ย. 2565
ซื้อวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้าพร้อมอุปกรณ์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง