วันที่
ชื่อเรื่อง
20  พ.ค. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้างตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  พ.ค. 2565
ซื้ออาหารเสริม (นม) 2 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565 (ระหว่างวันที่ 17 พฤษภาคม - 8 มิถุนายน 2565) (เว้นวันหยุดราชการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  พ.ค. 2565
ซื้ออาหารเสริม (นม) 3 โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  พ.ค. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้าง ยางมะตอยสำเร็จรูป 500 ถุง และน้ำยางถังใหญ่ 200 ลิตร 2 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ค. 2565
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๘ รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ค. 2565
จ้างประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านชุมทอง ระหว่างวันที่ 17 พฤษภาคม - 8 มิถุนายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ค. 2565
จ้างประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน้ำคำ ระหว่างวันที่ 17 พฤษภาคม - 8 มิถุนายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  พ.ค. 2565
ซื้อวัสดุการเกษตร (สำนักปลัด) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  พ.ค. 2565
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  พ.ค. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) จำนวน 19 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง