องค์การบริหารส่วนตำบลเบญจขร อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว : www.benjakhon.go.th
 
 
การควบคุมภายใน
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินระบบควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลเบญจขร ประจำปี พ.ศ.2563 [ 30 ก.ย. 2563 ]44
2 รายงานผลควบคุมภายใน ประจำปี พ.ศ.2563 (กองการศึกษา) [ 30 ก.ย. 2563 ]42
3 รายงานผลควบคุมภายใน ประจำปี พ.ศ.2563 (สำนักปลัด) [ 30 ก.ย. 2563 ]44
4 รา่ยงานผลการควบคุมภายใน ประจำปี พ.ศ.2563 (กองคลัง) [ 30 ก.ย. 2563 ]41
5 รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีพ.ศ.2563 (กองช่าง) [ 30 ก.ย. 2563 ]41
6 หนังสือรับรองการประเมินควบคุมภายใน ประจำปี พ.ศ.2563 [ 30 ก.ย. 2563 ]43
7 ประเมินความเสี่ยงของแต่ละสำนัก/กอง [ 3 ธ.ค. 2561 ]51
8 ดำเนินการวิเคราะห์และดำเนินการกำหนดมาตรการในการแก้ไขและป้องกันความเสี่ยงในการทุจริต [ 3 ธ.ค. 2561 ]52
9 แบบรายงานควบคุมภายใน แบบ ปค1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 29 ต.ค. 2561 ]52
10 รายงานควบคุมภายใน ประจำปีพ.ศ.2562 [ 29 ต.ค. 2561 ]48
 
หน้า 1|2