องค์การบริหารส่วนตำบลเบญจขร อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว: www.benjakhon.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง


รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2563

    รายละเอียดข่าว

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเบญจขร
เรื่อง รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2563
...............................................................
                            องค์การบริหารส่วนตำบลเบญจขร ได้จัดทำรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2563 เพื่อให้สอดคล้องและเป็นไปตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างของปีงบประมาณ 2563 (รายละเอียดตามเอกสารแนบ


                            จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน 
                                        
                                                            ประกาศ ณ วันที่  30 กันยายน 2563
                                                                         
                                                                           เอื้อน  อดทน
                                                                      (นายเอื้อน  อดทน)
                                                        นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเบญจขร


    เอกสารประกอบ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2563
 
    วันที่ลงข่าว
: 30 ก.ย. 2563
    ผู้ลงข่าว : อบต.เบญจขร