องค์การบริหารส่วนตำบลเบญจขร อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว: www.benjakhon.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 64 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประชาสัมพันธ์รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล หรือพนักงานส้วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลเบญจขร อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว [ 3 เม.ย. 2566 ]12
2 ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัคร เด็กเข้าเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 [ 24 ก.พ. 2566 ]7
3 ประกาศรับสมัครสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ประจำปี พ.ศ.2566 [ 9 ก.พ. 2566 ]7
4 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด ประจำเดือน มกราคม พ.ศ.2566 [ 3 ม.ค. 2566 ]6
5 ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 2566 [ 19 ธ.ค. 2565 ]19
6 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป [ 15 ธ.ค. 2565 ]18
7 ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ ระเบียบและวิธีการสอบเพื่อแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ และ พนักงานจ้างทั่วไป ขององค์การบริหารส่วนตำบลเบญจขร อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว [ 13 ธ.ค. 2565 ]14
8 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมโครงการป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 22 ก.ย. 2565 ]13
9 ประกาศ เรื่อง การแต่งตั้งประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเบญจขร [ 18 ม.ค. 2565 ]204
10 ประกาศ เรื่อง มาตรการการป้องกันการให้หรือรับสินบน [ 11 ม.ค. 2565 ]179
11 ประกาศ เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเบญจขร สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.2565 [ 11 ม.ค. 2565 ]194
12 ประกาศ เรื่องนโยบายการต่อต้านกา่รรับสิน หรือประโยขน์อื่นใด เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ [ 4 ม.ค. 2565 ]192
13 แบบแต่งตั้งผู้แทนผู้สมัครผู้สมัครรับเลือกตั้งฯ [ 11 พ.ย. 2564 ]217
14 ประชาสมัพันธ์การรับสมัครเลือกตั้งนายก/สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลเบญจขร ประจำปี 2564 [ 5 ต.ค. 2564 ]267
15 ประกาศประชาสัมพันธ์การให้บริการประชาชนในช่วงเวลาพักเที่ยงและเวลานอกราชการ เสาร์ - อาทิตต์ และวันหยุดราชการ ประจำปี งบประมาณ 2565 [ 1 ต.ค. 2564 ]15
16 ประกาศปิดการเรียนการสอนของศุนย์พัฒนาเด็กเล็ก [ 19 เม.ย. 2564 ]244
17 ประกาศรับสมัครนักเรียน เพื่อเข้าเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.เบญจขร ประจำปีการศึกษา 2564 (ภาคเรียนที่ 1) [ 1 มี.ค. 2564 ]246
18 ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 [ 4 ก.พ. 2564 ]245
19 แผนส่งเสริมการท่องเที่ยว ประจำปี พ.ศ.2564 [ 4 ม.ค. 2564 ]214
20 ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 วันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 [ 13 พ.ย. 2563 ]237
 
หน้า 1|2|3|4