องค์การบริหารส่วนตำบลเบญจขร อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว: www.benjakhon.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 73 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเป็นคณะกรรมการมาตรฐานจริยธรรมประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตำแหน่ง ประธานกรรมการมาตรฐานจริยธรรมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) [ 5 ก.พ. 2567 ]5
2 ประกาศ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเป็นคณะกรรมการมาตรฐานจริยธรรมประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตำแหน่ง กรรมการมาตรฐานจริยธรรมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการท้องถิ่นขึ้นไป) [ 5 ก.พ. 2567 ]5
3 ประกาศ เรื่องรายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 16 ต.ค. 2566 ]49
4 ประกาศเรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลเบญจขร พ.ศ.2566 [ 4 ต.ค. 2566 ]24
5 ระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเบญจขร ว่าด้วยการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัตติท้องถิ่น พ.ศ.2566 [ 1 ก.ย. 2566 ]26
6 จดหมายข่าวภาษีและสิ่งปลูกสร้าง 2566 [ 31 ส.ค. 2566 ]27
7 ประชาสัมพันธ์รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล หรือพนักงานส้วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลเบญจขร อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว [ 3 เม.ย. 2566 ]66
8 ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัคร เด็กเข้าเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 [ 24 ก.พ. 2566 ]42
9 ประกาศรับสมัครสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ประจำปี พ.ศ.2566 [ 9 ก.พ. 2566 ]43
10 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด ประจำเดือน มกราคม พ.ศ.2566 [ 3 ม.ค. 2566 ]37
11 ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 2566 [ 19 ธ.ค. 2565 ]49
12 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป [ 15 ธ.ค. 2565 ]53
13 ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ ระเบียบและวิธีการสอบเพื่อแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ และ พนักงานจ้างทั่วไป ขององค์การบริหารส่วนตำบลเบญจขร อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว [ 13 ธ.ค. 2565 ]54
14 ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (เสาร์อาทิตย์-และวันหยุดราชการ) [ 12 ต.ค. 2565 ]8
15 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมโครงการป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 22 ก.ย. 2565 ]44
16 ประชาสัมพันธ์ฐานข้อมูลการตลาด [ 20 ม.ค. 2565 ]28
17 ประกาศ เรื่อง การแต่งตั้งประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเบญจขร [ 18 ม.ค. 2565 ]244
18 ประกาศ เรื่อง มาตรการการป้องกันการให้หรือรับสินบน [ 11 ม.ค. 2565 ]214
19 ประกาศ เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเบญจขร สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.2565 [ 11 ม.ค. 2565 ]237
20 ประกาศ เรื่องนโยบายการต่อต้านกา่รรับสิน หรือประโยขน์อื่นใด เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ [ 4 ม.ค. 2565 ]230
 
หน้า 1|2|3|4