องค์การบริหารส่วนตำบลเบญจขร อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว: www.benjakhon.go.th

 
 
ประวัติความเป็นมา

ประวัติตำบลเบญจขร

                   ตำบลเบญจขร  เดิมเป็นหมู่บ้านอยู่ในเขตตำบลซับมะกรูด  อำเภอคลองหาด  จังหวัดปราจีนบุรี  ตำบลซับมะกรูดเป็นตำบลที่พื้นที่กว้างขวางมาก  ประกอบด้วยหมู่บ้านที่มีพื้นที่ติดกับชายแดนประเทศกัมพูชา  ซึ่งประเทศกัมพูชาขณะนั้นมีปัญหาการสู้รบภายในประเทศ  และทำให้มีผลกระทบกับหมู่บ้านที่ใกล้ชายแดน  ดังนั้นอำเภอคลองหาดและจังหวัดปราจีนบุรี จึงได้พิจารณาเห็นควรให้มีการแยกและจัดตั้งตำบลขึ้นใหม่  โดยนำเอาชื่อหมู่บ้านเบญจขรซึ่งเป็นหมู่บ้านที่อยู่กึ่งกลางของหมู่บ้านต่างๆ  ที่แยกออกมาจัดตั้งเป็นตำบลขึ้นใหม่  รวม  7  หมู่บ้าน  กระทรวงมหาดไทยได้ประกาศเป็นตำบลเบญจขรขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2531  โดยใช้ชื่อหมู่บ้านเบญจขร เป็นชื่อตำบล  โดยมี  นายบุญเลิศ   ปลื้มมะลัง  เป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 (บ้านน้ำคำ) และได้รับเลือกเป็นกำนันประจำตำบลเบญจขรคนแรก  ปัจจุบันตำบลเบญจขรได้มีจำนวนหมู่บ้านทั้งสิ้น 10 หมู่บ้าน

                   ภายหลังองค์การบริหารส่วนตำบลเบญจขร   ได้จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 23  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  2540 ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537  มีฐานะเป็นนิติบุคคลและเป็นราชการส่วนท้องถิ่น  ประกอบด้วยสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

 

ตราสัญลักษณ์ขององค์การบริหารส่วนตำบลเบญจขร

                   ตำบลเบญจขรเกิดจากการนำเอาชื่อหมู่บ้านเบญจขรซึ่งเป็นหมู่บ้านที่อยู่กึ่งกลางของหมู่บ้านต่างๆ ที่แยกออกมาจัดตั้งเป็นตำบลขึ้นใหม่  เดิมเป็นหมู่บ้านอยู่ในเขตตำบลซับมะกรูด  อำเภอคลองหาด  จังหวัดปราจีนบุรี 

ตราสัญลักษณ์องค์การบริหารส่วนตำบลเบญจขร ประกอบด้วย

                   1. ภูเขา 5 ลูก อันประกอบด้วย เขาจานแก่น,เขาเบญจขร,เขาดินแดง,เข้าน้อยและเขาดอยตาปานหมายความว่า ในพื้นที่ตำบลเบญจขรเกิดจากการรวมตัวของกลุ่มคนหลายเชื้อชาติ ซึ่งที่มาจากหลายๆแห่ง มาตั้งรกรากถิ่นฐานทำกินในพื้นที่ เช่น ไทย-ญ้อ ,ไทย-ส่วย เป็นต้น และอยู่กันอย่างแน่นเฟ้น มีน้ำใจ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกัน ส่วน สีเขียว หมายถึง การเป็นพื้นที่ทำการเกษตรที่สมบูรณ์ทั้งพืชไร่และพืชสวน ดังคำขวัญประจำองค์การบริหารส่วนตำบลเบญจขรที่ว่า ถิ่นดินดำทำเกษตรกรรม เขตนาข้าวพันธุ์ดี กล้วยไม้หลากสีบ้านซับพลูเหนือ

                   2. ดวงอาทิตย์ หมายถึง ความเจริญรุ่งเรือง ซึ่งกำลังขึ้นมาทางด้านหลังของภูเขาและ มีรัศมีเปล่งประกาย หมายความว่า การมีความสามัคคี การร่วมมือร่วมใจกันจะนำพาความเจริญรุ่งเรืองมาสู่ทุกพื้นที่ ดังแสงของพระอาทิตย์ที่ส่องสว่างทั่วถึงทุกแห่ง