องค์การบริหารส่วนตำบลเบญจขร อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว: www.benjakhon.go.th

 
 
คณะผู้บริหาร


นางสาวทัศนีย์  สิงหะ
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเบญจขร
โทร  06-2330-3731


นายจันทร์  ปุริปุญโน นางสาวสุภาพร  เฉลิมศรี
 รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเบญจขร  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเบญจขร
โทร 08-5287-6010
โทร 08-47040-253

นายสอาด  ขันนอก
 เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเบญจขร
โทร 08-0638-1869