องค์การบริหารส่วนตำบลเบญจขร อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว: www.benjakhon.go.th

 
 
สภา อบต.


นางสำรวย  เกตุชาติ
 ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร 08-6000-4095


นางพรทิพย์   ตรีมงคล นายอนันต์    สวัสดี
 รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร 08-9822-9535 โทร 09-3182-7982


นายดอกรัก   หวังเครื่องกลาง นางนริศรา   วงศ์จอม
 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 1
 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 2
โทร 08-7042-4735 โทร 08-9524-3838


นางสุภาภรณ์    ภักตะไชย นางสุนัดดา    บุญเจียม
 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 3  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 4
โทร 06-5684-5459 โทร 09-7124-6838


นางขวัญเรือน    พันหนองแสง นายประสาท    เปลี่ยนอ่วม
 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 5  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 6
โทร 08-4728-6150 โทร 08-6088-0732


นายอนงค์    กองขันธ์ นางสาวบุญเหลือ    เชียงทอง
 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 9  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 10
โทร 08-0640-1951 โทร 09-8394-7191