องค์การบริหารส่วนตำบลเบญจขร อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว: www.benjakhon.go.th

 
 
สำนักปลัด


 
 
  นางจิราพร   พรมทอง
 
หัวหน้าสำนักปลัด


 
 
(   ว่าง   )
นางสาวสุภารัตน์   ดาเวช นางสาวเนตนภา  รัตน์ประโคน
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
 

 
นายบัณฑิต สวัสดิ์รัมย์
 นางสาวรุดจิรา   ห้อยมาลัย นางสาวศิริวรรณ  แช่มช้อย
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

(พนง.จ้างตามภารกิจ) (พนง.จ้างตามภารกิจ)


 
นายนที  คงทอง
นางสาว ทมลวรรณ  เพาะขาว

นางหนิง ไชยโชติ
  พนักงานขับรถยนต์ พนักงานจ้างเหมา นักการ
(พนง.จ้างตามภารกิจ)
(พนง.จ้างทั่วไป)
 


นางสาวโสรญา  ประชากลาง นางสาวศีณีนาท ประชากลาง  นายอนึ่ง  บัวกลาง
 พนักงานจ้างเหมา  พนักงานจ้างเหมา คนงานทั่วไป
     
  นายสนั่น  อนันต์
 
   พนักงานจ้างเหมา