องค์การบริหารส่วนตำบลเบญจขร อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว: www.benjakhon.go.th

 
 
กองคลัง

 

 
  นางอัจฉรา  อารีตระกูลเลิศ
 
  ผู้อำนวยการกองคลัง  
   
 
  ธัญมน อุปถัมภ์

เจ้าพนักงานการเงินและ
บัญชีปฎิบัติงาน
 
   

สาวิตรี ศิริเวช


(ว่าง)
 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
(พนง.จ้างตามภารกิจ)
(พนง.จ้างตามภารกิจ)
 
 
 
นางสาวพิมพรรณวดี  ชังดี
นางสาวกฤชมล   เอี่ยมพิศ
พนักงานจ้างเหมา
พนักงานจ้างเหมา
     
 นางสาวพิชญาภา   เพาะขาว   นางสาวมุขรินทร์    ทองดา
 พนักงานจ้างเหมา   พนักงานจ้างเหมา