องค์การบริหารส่วนตำบลเบญจขร อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว: www.benjakhon.go.th

 
 
กองช่าง

   


 
  นายอนันต์  สวัสดี
 
 

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล 

รักษาราชการแทน

 
  ผู้อำนวยการกองช่าง  
   


 
   (    ว่าง    )
 
   นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
 
 
  
(ว่าง)

(ว่าง)
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
(พนักงานจ้าง ตามภารกิจ)

คนงานทั่วไป
 
 
 
นางสาวปภัทชา กงแก้ว  
นายอดิสรณ์   แต้มทอง
พนักงานจ้างเหมา  พนักงานจ้างเหมา พนักงานจ้างเหมา