องค์การบริหารส่วนตำบลเบญจขร อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว: www.benjakhon.go.th

 
 
กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

 

  

 
  นายวรวุฒิ แก่นจันทร์
 
  นักวิชาการศึกษาชำนาญการ  
 

รักษาราชการแทน

 
  ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ  
นายวรวุฒิ  แก่นจันทร์


นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

   
นางสาววรรณวิภา  แต้มทอง นางสาวศรีไพร  สายบุตร
ครู อันดับ คศ.1
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านชุมทอง
ครู คศ.1
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน้ำคำ
 
   
(ว่าง)
(ว่าง)
นางสาวคณิตา แสงศรี 
 
 เจ้าพนักงานธุรการปฎิบัติงาน  ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กเล็ก(พนง.จ้างตามภารกิจ)
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน้ำคำ

 ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กเล็ก(พนง.จ้างตามภารกิจ)
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน้ำคำ

(ว่าง)
นางสาวพจนีย์  จันลา นางสาวจินตนา  ศิริเวช
(ผู้ดูแลเด็ก)

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน้ำคำ

(ผู้ดูแลเด็ก)

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน้ำคำ

(ผู้ดูแลเด็ก)

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านชุมทอง

 
 

 นางสาวพัชรี  จารึกกลาง นางดอกอ้อย    ทนพลกรัง

พนักงานจ้างเหมา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน้ำคำ
พนักงานจ้างเหมา
 
   

 นางสาววัชราภรณ์ ภู่ระโหง  

(คนงานทั่วไป)