องค์การบริหารส่วนตำบลเบญจขร อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว: www.benjakhon.go.th

 
 
ติดต่อ - สอบถาม


  ชื่อ + นางสาวทัศนีย์  สิงหะ
  ตำแหน่ง + นายกอบต.
  โทรศัพท์ + 06-2330-3731
  อีเมล์ + admin@benjakhon.go.th
  ชื่อ +

อนันต์  สวัสดี 

  ตำแหน่ง + ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเบญจขร
  โทรศัพท์ + 09-3182-7982
  อีเมล์ + admin@benjakhon.go.th
  ชื่อ +

พิเชษฐ์ วงศ์อยู่

  ตำแหน่ง + รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเบญจขร
  โทรศัพท์ + 08-4524-0799
  อีเมล์ + admin@benjakhon.go.th
  ชื่อ +

นางจิราพร   พรมทอง

  ตำแหน่ง + หัวหน้าสำนักปลัด
  โทรศัพท์ + 08-1265-7122
  อีเมล์ + admin@benjakhon.go.th
  ชื่อ + อัจฉรา   อารีตระกูลเลิศ
  ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง
  โทรศัพท์ 08-1358-8297
  อีเมล์ + admin@benjakhon.go.th
   
 
  ชื่อ + นายพิเชษฐ์  วงศ์อยู่
  ตำแหน่ง + รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง
  โทรศัพท์ + 08-4524-0799
  อีเมล์ + admin@benjakhon.go.th
 
  ชื่อ + นายวรวุฒิ แก่นจันทร์
  ตำแหน่ง +

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ

  โทรศัพท์ + 08-2259-9599
  อีเมล์ + admin@benjakhon.go.th