องค์การบริหารส่วนตำบลเบญจขร อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว: www.benjakhon.go.th

 
 
หัวหน้าส่วนราชการ

     
  อนันต์  สวัสดี 
 
   ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
 
  นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง  
  09-3182-7982  
   


 
  (ว่าง)  
   รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
 
  นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น  

 
 

นางจิราพร   พรมทอง  อัจฉรา  อารีตระกูลเลิศ
นายอนันต์   สวัสดี
หัวหน้าสำนักปลัด ผู้อำนวยการกองคลัง  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
รักษาราชการแทน
นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น
 นักบริหารงานคลัง ระดับต้น
ผู้อำนวยการกองช่าง
08-1265-7122 08-1358-8297 09-3182-7982
   
  นายอนันต์  สวัสดี

  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
รักษาราชการแทน

  ผู้อำนวยการกองการศึกษา ฯ
 
  09-3182-7982