องค์การบริหารส่วนตำบลเบญจขร อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว: www.benjakhon.go.th

 
 
หัวหน้าส่วนราชการ

     
  อนันต์  สวัสดี 
 
   ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
 
  นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง  
  09-3182-7982  
     
  พิเชษฐ์  วงศ์อยู่  
   รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
 
  นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น  
  08-4524-0799  

 
 
นางจิราพร   พรมทอง  อัจฉรา  อารีตระกูลเลิศ
นายพิเชษฐ์  วงศ์อยู่
หัวหน้าสำนักปลัด ผู้อำนวยการกองคลัง  รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
รักษาราชการแทน
นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น
 นักบริหารงานคลัง ระดับต้น
ผู้อำนวยการกองช่าง
08-1265-7122 08-1358-8297 08-4524-0799
   
  นายวรวุฒิ แก่นจันทร์
  นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
รักษาราชการแทน

  ผู้อำนวยการกองการศึกษา ฯ
 
  08-2259-9599