องค์การบริหารส่วนตำบลเบญจขร อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว: www.benjakhon.go.th

 
 
สภาพทางสังคม

สภาพสังคม

          1. การศึกษา

          โรงเรียนระดับประถมศึกษา                 จำนวน           3        แห่ง

          ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก                           จำนวน           2        แห่ง

          2. สถาบันและองค์กรศาสนา

           วัด                                            จำนวน           5        แห่ง

            สำนักสงฆ์                                   จำนวน           3        แห่ง

          3. สาธารณสุข

           โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพฯ              จำนวน           2        แห่ง

           อัตราการใช้ส้วมราดน้ำ                      ร้อยละ           100

          4. ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

           จุดพักสายตรวจตำบลเบญจขร              จำนวน           1        แห่ง