องค์การบริหารส่วนตำบลเบญจขร อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว: www.benjakhon.go.th

 
 
ด้านการบริการพื้นฐาน

การบริการขั้นพื้นฐาน

          1. การคมนาคมและการจราจร

                    ตำบลเบญจขร มีการคมนาคมค่อนข้างสะดวก มีทางหลวงแผ่นดิน (ลาดยาง) ตัดผ่านตำบล 2 สาย มีถนนเชื่อมระหว่างหมู่บ้านและตำบล ซึ่งเป็นถนนลูกรังและลาดยาง แต่จะมีปัญหาบ้าง โดยเฉพาะช่วงฤดูฝน

ดังตารางที่ 1. นี้

ตารางที่ 1. สภาพถนนในตำบลเบญจขร

2. การใช้ไฟฟ้า

          ตำบลเบญจขร  มีไฟฟ้าเข้าครบทุกหมู่บ้าน คิดเป็นร้อยละ 95 ของครัวเรือนทั้งหมด ในส่วนของครัวเรือนที่ยังไม่มีไฟฟ้าเข้าถึง เนื่องจากอยู่ไกลจากเสาไฟฟ้าหลัก การแก้ปัญหาจึงต้องใช้ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์และตะเกียง  บางครัวเรือนใช้วิธีการลากสายไฟพ่วงจากเพื่อนบ้าน  ส่วนครัวเรือนที่ทีไฟฟ้าใช้พบปัญหาคือในช่วงฝนตกจะเกิดไฟฟ้าดับและไฟฟ้าไม่พอเกิดจากไฟฟ้าตก

3. การโทรคมนาคม

          - โทรศัพท์สาธารณะมีเกือบครบทุกหมู่บ้านในตำบล ขาดเพียงหมู่ที่ 7 ที่ยังไม่มีตู้โทรศัพท์สาธารณะ  แต่บางหมู่ที่มีตู้โทรศัพท์สาธารณะพบว่าสามารถใช้งานได้

          - โทรศัพท์พื้นฐานส่วนตัวตามบ้านพักจากองค์การโทรศัพท์ยังเข้าไม่ถึง  มีเพียงแค่ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเบญจขรที่มีโทรศัพท์พื้นฐานรองรับ

4. ระบบประปา

          ประปา/บ่อบาดาลสาธารณะตำบลเบญจขร  มีระบบประปาให้บริการประชาชนเกือบทุกหมู่บ้าน ยกเว้น 2 หมู่บ้านที่ไม่มีประปาหมู่บ้าน คือ หมู่ที่ 7,8

5. แหล่งน้ำธรรมชาติ

          แหล่งน้ำธรรมชาติในตำบลเบญจขร มีคลองสายหลัก 4 คลอง คือ คลองไผ่ คลองวังจิก คลองไคร้เล็กและคลองน้ำคำ ซึ่งเป็นคลองที่ใช้ในการเกษตรของตำบล รวมทั้งยังมีคลองย่อยๆอีก แต่ในปัจจุบันคลองส่วนใหญ่มีน้ำใช้ไม่เพียงพอในฤดูแล้ง ดังตารางที่ 5.

          6. แหล่งน้ำสาธารณะ

          แหล่งน้ำสาธารณะ ประกอบด้วยอ่างเก็บน้ำ 1 แห่ง ฝาย 9 แห่ง และสระน้ำสาธารณะ 4 แห่ง  เนื่องจากตำบลเบญจขรมีพื้นที่มากแต่แหล่งน้ำสาธารณะมีน้อย รวมทั้งเป็นแหล่งน้ำขนาดเล็กจึงไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน ดังตารางที่ 6.