องค์การบริหารส่วนตำบลเบญจขร อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว: www.benjakhon.go.th

 
 
การควบคุมภายใน
ข้อมูลทั้งหมด 14 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินระบบควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลเบญจขร ประจำปี พ.ศ.2563 [ 30 ก.ย. 2563 ]106
2 รายงานผลควบคุมภายใน ประจำปี พ.ศ.2563 (กองการศึกษา) [ 30 ก.ย. 2563 ]107
3 รายงานผลควบคุมภายใน ประจำปี พ.ศ.2563 (สำนักปลัด) [ 30 ก.ย. 2563 ]107
4 รา่ยงานผลการควบคุมภายใน ประจำปี พ.ศ.2563 (กองคลัง) [ 30 ก.ย. 2563 ]106
5 รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีพ.ศ.2563 (กองช่าง) [ 30 ก.ย. 2563 ]104
6 หนังสือรับรองการประเมินควบคุมภายใน ประจำปี พ.ศ.2563 [ 30 ก.ย. 2563 ]106
7 ประเมินความเสี่ยงของแต่ละสำนัก/กอง [ 3 ธ.ค. 2561 ]116
8 ดำเนินการวิเคราะห์และดำเนินการกำหนดมาตรการในการแก้ไขและป้องกันความเสี่ยงในการทุจริต [ 3 ธ.ค. 2561 ]122
9 แบบรายงานควบคุมภายใน แบบ ปค1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 29 ต.ค. 2561 ]119
10 รายงานควบคุมภายใน ประจำปีพ.ศ.2562 [ 29 ต.ค. 2561 ]115
11 แบบรายงานควบคุมภายใน แบบ ปค1_2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 29 ต.ค. 2561 ]108
12 แบบรายงานควบคุมภายใน แบบ ปค4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 29 ต.ค. 2561 ]111
13 แบบรายงานควบคุมภายใน แบบ ปค5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 29 ต.ค. 2561 ]105
14 แบบรายงานควบคุมภายใน แบบ ปค.6 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 29 ต.ค. 2561 ]108