องค์การบริหารส่วนตำบลเบญจขร อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว: www.benjakhon.go.th

 
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
ข้อมูลทั้งหมด 19 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) [ 7 ก.ค. 2565 ]37
2 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) [ 7 ก.ค. 2565 ]34
3 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน แรก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 31 มี.ค. 2565 ]106
4 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 12เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 9 มี.ค. 2565 ]116
5 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 5 ปี พ.ศ.2561 - 2565 [ 4 ต.ค. 2564 ]100
6 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน แรก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 29 มิ.ย. 2564 ]197
7 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 12เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 2 เม.ย. 2564 ]198
8 ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 5 ปี (พ.ศ.2561-2565) [ 30 ก.ย. 2563 ]112
9 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2562 [ 3 ม.ค. 2563 ]208
10 รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2562 รอบ 6 เดือน [ 3 ต.ค. 2562 ]344
11 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง [ 6 มิ.ย. 2562 ]206
12 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริต [ 3 มิ.ย. 2562 ]202
13 แผนส่งเสริมสร้างวินัยคุณธรรมจริยธรรมและป้องกันการทุจริต ประจำปี 2562 [ 6 ก.พ. 2562 ]208
14 มาตรการป้องกันการรับสินบน [ 3 ม.ค. 2562 ]209
15 มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม [ 3 ม.ค. 2562 ]202
16 ประกาศเรื่อง หลักเกณฑ์ มาตรการและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน กรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิขอบของเจ้าหน้าที่ ขององค์การบริหารส่วนตาบลเบญจขร [ 1 ต.ค. 2561 ]232
17 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี พ.ศ.2561 - 2564 [ 28 ก.พ. 2561 ]198
18 แผนผังขั้นตอนแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี พ.ศ.2561-2564 [ 28 ก.พ. 2561 ]199
19 แผนป้องกันการทุจริต 4 ปี ส่วนที่-๓-รายละเอียดโครงการ-กิจกรรม-มาตรการ [ 28 ก.พ. 2561 ]204