องค์การบริหารส่วนตำบลเบญจขร อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว: www.benjakhon.go.th

 
 
คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ข้อมูลทั้งหมด 8 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนการทุจริต [ 2 ก.ย. 2563 ]93
2 คู่มือปฏิบัติงานด้านการเงิน และบัญชี [ 2 ก.ย. 2563 ]175
3 คู่มือปฏิบัติงาน ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 [ 2 ก.ย. 2563 ]178
4 คู่มือปฏิบัติงานธุรการ และงานสารบรรณ [ 2 ก.ย. 2563 ]177
5 คู่มือปฏิบัติงานพัสดุ [ 2 ก.ย. 2563 ]184
6 คู่มือปฏิบัติงานการลงทะเบียนและยื่นคาขอรับเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอาย การลงทะเบียนและยื่นคาขอรับเบี้ยความ พิการ การยื่นคาร้องเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วย เอดส์ [ 2 ก.ย. 2563 ]179
7 คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์ [ 2 ก.ย. 2563 ]181
8 คู่มือปฏิบัติงานด้านงานป้องกันและบรรเทาสารธารณภัย [ 2 ก.ย. 2563 ]177