องค์การบริหารส่วนตำบลเบญจขร อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว: www.benjakhon.go.th

 
 
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 13 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลในองค์กร [ 1 ต.ค. 2565 ]35
2 ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ วิธีการบริหารและการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล พ.ศ. 2563 [ 17 ธ.ค. 2563 ]215
3 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเบญจขร เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล [ 8 ต.ค. 2563 ]247
4 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเบญจขร เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 7 ต.ค. 2563 ]227
5 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเบญจขร. เรื่อง หลักเกณฑ์การสร้างขวัญ กำลังใจ และการลงโทษแก่พนักงานในสังกัดขององค์การบริหารส่วนตำบลเบญจขร [ 7 ต.ค. 2563 ]210
6 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลในองค์กร [ 1 ต.ค. 2563 ]126
7 ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น [ 10 ก.ย. 2563 ]215
8 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเบญจขร.เรื่องประชาสัมพันธ์ รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น [ 5 ส.ค. 2563 ]224
9 ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับวิธีการประเมินการประปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล (ฉบับที่2) พ.ศ. 2563 [ 24 มิ.ย. 2563 ]216
10 ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับวินัย และการดำเนินการทางวินัย (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ.2563 [ 20 ก.พ. 2563 ]222
11 ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการพนักงานส่วนท้องถิ่น เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับคัดเลือกเพื่อเลือกและแต่งตั้งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นตำแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาการให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่ีสูงขึ้น พ.ศ.2561 [ 3 ต.ค. 2562 ]222
12 ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือย (ฉบับที่ 7)พ.ศ. 2562 [ 30 พ.ค. 2562 ]216
13 ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการกำหนดโควตาและวงเงินเลื่อนขั้นเงินเดือน ค่าจ้าง และค่าตอบแทนขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2559 [ 18 เม.ย. 2561 ]214