องค์การบริหารส่วนตำบลเบญจขร อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว: www.benjakhon.go.th

 
 
คู่มือประชาชน
ข้อมูลทั้งหมด 40 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การจัดทำคู่มือประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวก ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 พ.ศ.2562 [ 26 พ.ย. 2562 ]117
2 การขอใบรับรองการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 32 (ฉบับแก้ไข) [ 26 พ.ย. 2562 ]111
3 การขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงาน (ฉบับแก้ไข) [ 26 พ.ย. 2562 ]113
4 การขอยืมพัสดุ/ครุภัณฑ์ สำนักงาน (ฉบับแก้ไข) [ 26 พ.ย. 2562 ]114
5 การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ (ฉบับแก้ไข) [ 26 พ.ย. 2562 ]112
6 การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ (ฉบับแก้ไข) [ 26 พ.ย. 2562 ]111
7 การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา (ฉบับแก้ไข) [ 26 พ.ย. 2562 ]110
8 การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา (ฉบับแก้ไข) [ 26 พ.ย. 2562 ]112
9 การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา 39 ทวิ (ฉบับแก้ไข) [ 26 พ.ย. 2562 ]113
10 การแจ้งขุดดิน (ฉบับแก้ไข) [ 26 พ.ย. 2562 ]119
11 การแจ้งเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 39 ทวิ (ฉบับแก้ไข) [ 26 พ.ย. 2562 ]104
12 การแจ้งดัดแปลงอาคารตามมาตรา 39 ทวิ (ฉบับแก้ไข) [ 26 พ.ย. 2562 ]111
13 การแจ้งถมดิน (ฉบับแก้ไข) [ 26 พ.ย. 2562 ]110
14 การแจ้งรื้อถอนอาคารตามมาตรา 39 ทวิ (ฉบับแก้ไข) [ 26 พ.ย. 2562 ]111
15 การแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์ (ฉบับแก้ไข) [ 26 พ.ย. 2562 ]110
16 การรับชำระภาษีป้าย (ฉบับแก้ไข) [ 26 พ.ย. 2562 ]111
17 การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน (ฉบับแก้ไข) [ 26 พ.ย. 2562 ]110
18 การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ (ฉบับแก้ไข) [ 26 พ.ย. 2562 ]106
19 การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (ฉบับแก้ไข) [ 26 พ.ย. 2562 ]106
20 การสนับสนุนน้ำอุปโภค-บริโภค (ฉบับแก้ไข) [ 26 พ.ย. 2562 ]107
 
หน้า 1|2